Giờ Làm Việc - Care1 (TP. HCM)
Hinh-anh
Giờ Làm Việc:

Trung Tâm Khám Tổng Quát Care1
Thứ Hai - Thứ Sáu: 8 giờ 00 - 5 giờ 00
Thứ Bảy: 8 giờ 00 - 12 giờ
 
Khác: