Giờ Làm Việc
Hinh-anh

Family Medical Practice Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM tại Diamond Plaza hoạt động cấp cứu và xe cứu thương 24/7, 365 ngày / năm.


Giờ Khám Bệnh:

 

Hà Nội:
Thứ Hai - Thứ Sáu: 8 giờ 30 - 5 giờ 30
Thứ Bảy: 8 giờ 30 - 12 giờ 30

Đà Nẵng:
Thứ Hai - Thứ Sáu: 8 giờ 00 - 17 giờ 30
Thứ Bảy: 8 giờ 30 - 12 giờ 30

Chủ Nhật: 8 giờ 30 - 12 giờ 30

TP. Hồ Chí Minh:
Tại Diamond Plaza:

Thứ Hai - Thứ Sáu: 8 giờ - 19 giờ
Thứ Bảy: 8 giờ - 16 giờ 30 

Khám Nhi Cuối Tuần
Thứ Bảy: 8 giờ - 17 giờ
Chủ Nhật: 9 giờ - 17 giờ

 

Tại Quận 2:
Thứ Hai - Thứ Sáu: 8 giờ - 19 giờ
Thứ Bảy: 8 giờ - 17 giờ 
 

Trung Tâm Khám Tổng Quát Care1
Thứ Hai - Thứ Sáu: 8 giờ - 17 giờ
Thứ Bảy: 8 giờ - 12 giờ
 

 


 

 

 

Khác: