Các bác sĩ - Care1 (TP. HCM)
Bs. Rafi Kot
Bs. Rafi Kot Nội Khoa, Tổng Giám Đốc kiêm Nhà Sáng Lập
BS. Serge Gradstein
BS. Serge Gradstein Nhi Khoa, Bệnh Truyền Nhiễm
Khác: